СОЛЮТИН ® Статья НААН

УДК 635.21 : 635.61

В.О. Богданов, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник,

І.В. Сидорка, науковий співробітник,

ДДС ІОБ НААН

 

ВПЛИВ АНТИТРАНСПІРАНТУ «СОЛЮТИН ТМ» НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КАРТОПЛІ, ОВОЧЕВИХ ТА БАШТАННИХ РОСЛИН

 

 

Опис та механізм дії :

 

      Препарат "Солютин" скорочуючи  непродуктивні втрати вологи, зберігає і накопичує вологу в листі не залежно від опадів та поливу.

      Зміцнює, захищає природний восковий шар листя. Покращується якість фотосинтезу. Оброблені до пересадки саджанці і розсада краще приживаються. У обробленого насінного матеріалу збільшується енергія проростання і схожості.

"Солютин" допомагає протистояти сільгоспкультурам   негативним   погодно- кліматичним факторам, що викликають стресовий стан рослин : підвищені температури, знижена атмосферна  вологість,заморозки, обвітрювання та сонячні опіки.

 

 

Встановлено позитивний вплив обробки посівів картоплі, томата, кавуна та гарбуза столового 2% розчином органічного концентрату«Солютин ТМ» на урожай та якість продукції.

 

Ключові слова:«Солютин ТМ», картопля, томат, кавун, гарбуз, бульби, плоди, урожай, антитранспірант, прилипач, ад"ювант.

 

Вступ.Реалізація потенційної продуктивності овочевих та баштанних рослин в умовах північного степу України, який відзначається нерівномірністю випадання опадів, частими повітряними і ґрунтовими посухами, вимагає пошуку можливостей економної витрати вологи рослинами.

         Використовуючи фізіологічно активні речовини можливо активно регулювати систему «рослина–середовище», штучно і цілеспрямовано регулювати специфічні реакції рослин і дію факторів зовнішнього середовища. В сучасних умовах фізіологічно активні речовини використовуються у багатьох галузях сільськогосподарського виробництва [1–5].

         За даними розробника і заявника водноемульгованого органічного концентрату «Солютин» «ООО Агропромника», основний ефект застосування препарату спрямовано для покривного обприскування з метою зменшення транспірації  і випаровування води рослинами, покращення їх фізіологічного стану, що позитивно впливає на ріст, розвиток, урожай і якість с/г культур.

Матеріал і методика досліджень.       Дослідження проводили на полях Дніпропетровської дослідної станції. Робота проводилася шляхом проведення польових дослідів. Вивчали вплив антитранспіранту «Солютин» на ріст, розвиток і формування урожаю картоплі – сорт Рів'єва, томата – сорт Лагідний, кавуна – сорт Фаворит та гарбуза столового – сорт Славута. Агротехніка вирощування була загальноприйнята для картоплі, томата та баштанних рослин у зоні північного степу України. Поливи картоплі і томата проводились дощувальною машиною IRTEK з підтриманням перед поливної вологості ґрунту на рівні 70–80–70% НВ. Обробку рослин 2% розчином «Солютина ТМ» проводили у вечірній час штанговим оприскувачем за наступними фазами: картоплі – масове цвітіння, томата, кавуна та гарбуза – на початку утворення плодів. Площа дослідних ділянок становила: посівної – на картоплі 625 м2 , томаті, кавуні і гарбузі – 280 м2 ; облікової – відповідно: 60, 40, 80 м2. Повторність – триразова. Дослідження проведені згідно рекомендованих методик [6–8].

         Результати досліджень. Біометричні дослідження на посадках картоплі показали, що для рослин в період вегетації кількість вологи була достатньою для формування потужної надземної маси (висота рослин сягала 50–55 см, кількість стебел в середньому становила 5-6-шт.). Рослини оброблені антитранспірантом «Солютин»  мали більш інтенсивне зелене забарвлення листя і вегетували на 10–12 діб більше ніж у контрольному варіанті, що певною мірою вплинуло на формування урожаю картоплі і його якість. Дані наведені в таблиці 1 свідчать, що при застосуванні препарату«Солютин ТМ»  врожайність бульб зростала з 50,9т/га в контролі до 56,8 т/га.

 

Таблиця 1 – Вплив антитранспіранту «Солютин» на врожай картоплі і його товарність

 

Варіант

Врожай, т/га

Приріст врожаю

Товарність, %

Середня маса бульб, г

 

заг.

тов.

т/га

%

 

 

Контроль

50,9

46,1

-

-

90,6

106,7

Солютин

56,8

52,5

5,9

11,6

92,5

119,5

НІР05                                                                        2,7

Приріст врожаю при цьому становив 5,9 т/га, або 11,6% по відношенню до контрольного варіанта. Відсоток товарності врожаю коли-вався в межах 90,6–92,5 % за рахунок дрібних бульб і ушкоджень при збиранні. Середня маса бульб у контрольному варіанті становила 106,7 г, а при використані препарату більше на 12,8г.

За даними біохімічного аналізу продукції (табл.2) вміст сухої речовини у бульбах при обробці рослин антитранспірантом «Солютин» зростав з 19,56 до 21,74%, а крохмалю з 17,25 до 20,15%.

 

Таблиця 2 – Якість врожаю картоплі залежно від застосування «Солютину»

 

Варіант

Вміст у бульбах

Сухої

речови-

ни, %

Загальн-

огоцук-

ру, %

Крохма-

лю, %

Аскорбі-

нової

кислоти, мг

%

Нітратів,

мг/кг

сирої

маси

Контроль

19,56

0,58

17,25

19,58

30,3

Солютин

21,74

0,61

20,15

18,55

24,8

Визначення вмісту нітратів в продукції показало, що їх кількість становила 30,3-24,8 мг/кг сирої маси, що значно нижче від ГДК (250 мг/кг сирої маси).

Розрахунок економічної ефективності вирощування картоплі в досліді показав, що на їх показники впливала обробка посівів досліджуваним препаратом (табл. 3).

Дані наведені у таблиці 3 свідчать, що при застосуванні антитранспіранту «Солютин» виробничі затрати збільшувались всього на 500 грн/га, а чистий прибуток і рівень рентабельності зростали відповідно на 15,6 тис.грн/га і 25,5 %, при зменшенні собівартості продукції на (11,4%) по відношенню до контрольного варіанту.

Одержані дані свідчать, що обробка рослин картоплі антитранспірантом «Солютин ТМ» у період вегетації рослин виявилась економічно доцільною та ефективною.

 

Таблиця 3 – Економічна ефективність вирощування картоплі залежно від обробки посівів антитранспірантом «Солютин»

 

 

 

Варіант

Врожай-ність,

т/га

Вартість валової продукції, тис.грн. /га

Виробничі витрати, тис.грн./га

Умовно чистий прибу-ток, тис.грн./га

Собівар-тість,

грн./т

Рівень рента-бель-ності,

%

 

Контроль

41,6

115,2

58,7

56,5

1273

96,3

Солютин

52,5

131,3

59,2

72,1

1128

121,8

 

Високі температури повітря у липні і першій та другій декадах серпня негативно впливали на наростання і дозрівання плодів томата, гарбуза та кавуна, що привело до зменшення товарного врожаю по всім культурам.

Обробка посівів препаратом «Солютин» зменшувала негативні наслідки погодних умов на розвиток рослин, що сказалось на їх продуктивності.

Аналізуючи дані по обліку урожаю плодів (табл. 4) встановлено, що застосування антитранспіранту суттєво впливало на формування врожаю.

 

Таблиця 4 – Врожайність томата залежно від застосування антитранспіранта«Солютин»

 

Варіант

Врожай, т/га

Приріст врожаю

Товарність, %

Середня маса плоду, г

 

заг.

тов.

т/га

%

 

 

Контроль

40,5

34,1

-

-

84,2

58,4

Солютин

44,3

37,8

3,8

9,4

85,3

63,5

НІР05                                                     1,5

Вищий врожай томата 44,3 т/га одержано при обробці посівів антитранспірантом «Солютин» з приростом врожаю відносно контролю 9,4%.

Середню масу плодів визначали в період масового збору врожаю. В контрольному варіанті вона складала 58,4г., а на рослинах оброблених препаратом вона була більшою на 8,7%.

Дані наведені в таблиці 5 свідчать, що при обробці рослин гарбуза і кавуна антитранспірантом їх врожайність збільшувалась відповідно на 2,6

і 2,2 т/га (8,9–10,1%). Середня маса плодів гарбуза при застосуванні препарату становила 3,2 кг/, кавуна 2,8 кг, що вище проти необроблених ділянок відповідно на 0,4 кг і 0,3 кг. Товарність врожаю гарбуза та кавуна на оброблених ділянках, становила відповідно 91,9 % та 90,0 %, що дещо вище ніж у контрольних варіантах.

 

Таблиця 5 – Вплив антитранспіранта «Солютин» на продуктивність гарбуза столового та кавуна

 

Культура

Варіант

Врожай, т/га

Приріст врожаю

Товар-

ність, %

Середня маса плоду, г

заг.

тов.

т/га

%

Гарбуз

Контроль

25,8

23,4

-

-

90,7

2,8

Солютин

28,4

26,1

2,6

10,1

91,9

3,2

Кавун

Контроль

24,7

21,8

-

-

88,2

2,5

Солютин

26,9

24,2

2,2

8,9

90,0

2,8

НІР051,5

1,2

 

         Висновки .Обробка посівів картоплі, томата, кавуна і гарбуза столового 2% розчином органічного концентрату «Солютин ТМ» в період вегетації рослин позитивно впливало на їх продуктивність. Приріст врожаю становив 8,9–12,2% по відношенню до контролю. Застосування «Солютину ТМ» на картоплі підвищувало рівень рентабельності на 25,5% при зменшенні собівартості продукції на 11,4% по відношенню до варіанту без обробки препаратом.

 

 

Резюме.

 

Установлено положительное влияние обработки посевов картофеля, томата, арбуза и тыквыстоловой на прирост урожая и улучшение качества продукции.

 

Ключевые слова: Солютин ТМ, картофель, томат, арбуз, тыква, клубни, плоды, урожай.

 

V. A. Bogdanov, I. V. Sidorka. Theinfluenceofantitranspirant "Solution TM" ontheyieldandqualityofpotatoproductvegetableandmelonplants.

Summary. Thepositiveimpactofprocessingofcropsofpotatoes, tomatoes, watermelonandpumpkindiningroomonyieldandqualityofproducts.

Keywords: Solution TM, potato, tomato, watermelon, pumpkin, tubers, fruits, harvest.

©